NoR Junior og ungdoms DMer

UDM for Europajoller er flyttet til Skælskør til Harboe Cup. Ingen E-jolle sejlads til dette stævne. Klik her for forklaring

Junior- og Ungdoms DM 2017

Junior DM for

A-optimister (piger og drenge) og Zoom 8

Ungdoms DM for

Laser Radial, Feva og 29’er 

 

Skovshoved Sejlklub

9. og 10. September 2017

Endvidere inviteres til samme stævne A-Cat (NM) og Hobie Cat (DM) samt sejlads for F, Laser 4.7, B-og C- optimister

Ligaens finale for 2. div. genneføres også til dette stævne 

 

INDBYDELSE

 

1 REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2 Desuden gælder følgende regler: DS Statutter for Danmarksmesterskaber
1.3

Reglerne er ændret således:

  • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
  • Regel 44.1 ændres for Feva XL, 29’er således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.]
  • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
  • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle
  • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne
vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2 REKLAME
 

Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

3 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1

Stævnet er åbent for følgende både:

A-Optimister

B-Optimister

Feva XL

Zoom 8

29’er

Laser Radial

Laser 4.7 (klassemesterskab)

3.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:

Stævnet er åbent for alle aldre i hver klasse, men vær opmærksom på følgende alders-begrænsninger for at deltage i Junior- og Ungdoms DM’er ifølge DS DM statutter (til og med det år man fylder):

Junior DM:

Optimist A – 15 år  

Zoom 8 – 19 år

Ungdoms DM:

Feva XL – 23 år

29’er – 23 år

Europa – 23 år

Laser Radial – 23 år

3.3

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten man finder ved at gå ind på http://www.skovshoved-sejlklub.dk/dm-2017-eventinfo.html hvor man tilmelder sig og betaler. Tilmelding skal ske senest den 1. September 2017.

Ved tilmeldingsfristens udløb skal der viære tilmeldt 6 eller flere både i hver klasse. Hvis der er tilmeldt færre både vil den pågældende klasse blive aflyst. I tilfælde af aflysning vil de tilmeldte få direkte besked via E-mail.

3.4

Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: At der betalet til tillægsgebyr på 50% af indskuddet

4 INDSKUD
4.1

Indskuddet udgør:

Klasse                        Indskud

A-optimister                350 DKK

Zoom 8                      350 DKK

Feva XL                     400 DKK

29’er                          400 DKK

Laser Radial                350 DKK

Laser 4.7                    350 DKK

 

4.2

Øvrige gebyrer:

Ved tilmelding efter tidsfristen pålægges et tillægsgebyr på 50% af indskuddet

5 TIDSPLAN
5.1

Registrering:

Datoer og tider: 8. September 2017 kl. 17:00 til 20:00 og 9. September 2017 kl. 08:00 til 10:00

Sted: Race office, Skovshoved Havn nordlige ende ved Restuarant Sejlklubberne.

 

5.2

Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl:

Lørdag kl. 11:00

Søndag kl. 10:00

5.3

5.4

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16:00

Der søges gennemført 10 sejladser (5 pr. dag)

   
6

MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis skal kunne dokumenteres ved registrering.

Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol:

Der kan gennemføres stikprøvekontrol i løbet af stævnet

   
7

SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og vil kunne findes på hjemmesiden kort før stævnet

   
8 STED
 

Stævnet gennemføres fra Skovshoved Havn.

 

Banerne vil blive lagt i farvandet ud for Skovshoved Havn

9

BANERNE

Der sejles på følgende baner:

A-Optimister: Trapez bane

Europajoller: Trapez bane

Zomm 8: Trapezbane

29’et: Op/Ned bane

Feva XL: Op/Ned bane

Laser Radial: Op/Ned bane

Laser 4.7: Op/Ned

10 STRAFSYSTEMER
10.1

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf for Feva XL og 29’er

11 POINTGIVNING

 

 

Der anvendes Lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.
11.1

4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.

 

11.2

Fratrækker

(a)  Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

 

(b) Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

12

LEDSAGEBÅDE

Holdledere, trænere og andre ledsagere, der er med på vandet skal melde deres tilstedeværelse i Race Office ved registrering. Ledsagerbåde skal være tydeligt mærket med klubtilhørsforhold eller deltagertilhørsforhold. Alle Ledsagerbåde vil blive bedt om at lytte på en specifik VHF kanal, hvor der vil blive givet oplysninger fra baneledelsen. Alle Ledsagerbåde forventes at fungere som sikkerhedsbåde i tilfælde af behov for dette. Dette vil ligeledes bliver koordineret via VHF.  Alle Ledsagerbåde skal være dækket af trediepartsforsikring på min. 500.000 DKK

13

PLACERING AF BÅDE

Bådene skal placeres på de anviste pladser.

14

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

15

PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: DS-DM medaljer samt præmie for hver 5. tilmeldte båd.

16

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

17

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 500.000 DKK kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta.

18

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information fås ved at kontakte:

Skovshoved Sejlklub

Skovshoved Havn 7

2920 Charlottenlund

mail:

telefon: 3963 6105

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top