Havnen åbner for sejlads 2. maj som planlagt

Kommunen bekræfter nu havnens ibrugtagning fra lørdag 2. maj.

Skovshovedhavn24.03En mild vinter skulle være garant for magelige forhold for entreprenørarbejdet. Men denne vinter har i stedet budt på lange perioder med hård østenvind, hvilket har generet arbejdet ved moler og bananen.

Ikke desto mindre har Arkil kunnet justere og indhente løbende, og nu ser vi frem til, at sæsonen kan indledes som oprindelig planlagt.

En stor milepæl er nået.

Pladsanvisning påbegyndes

Alle både vil fra 2. maj få anvist plads i havnen. Det må dog forventes, at de anviste pladser er midlertidige, og der i perioden maj-juli vil forekomme om-rokeringer af både, såfremt Havnefogeden finder anledninger hertil - ex. som følge af vejrforhold eller arbejder i havnebassinet.

Alle broer der ibrugtages vil være apteret til et niveau, der muliggør fortøjning og identifikation af bådpladser. Der vil dog være apteringsmæssige mangler, der relaterer sig til manglende pullertlamper, vandposter, stiger og redningsposter. Disse apteringsgenstande monteres successivt i løbet af maj måned.

Leverance af tropisk træ forsinket

Nord- og sydlig dækmole bliver desværre ikke etableret til tiden. Det skyldes, at de tropiske pæle, som dækmolerne skal opbygges af, ikke er leveret på byggepladsen som forventet. Dette til trods for, at pælene er bestilt ganske kort tid efter kontraktindgåelse med Arkil i maj 2014. Da kommunen har krævet de mest miljøbevidste certifikater på træet, er det forbundet med lange og usikre leveringsperioder fra Sydamerika, som er afhængige af lokale forhold og reguleringer, der har vist sig ikke at være tidsmæssigt pålidelige. Dette må alt andet end lige betragtes som force majeure.

For at undgå at bølger og dønninger fra nord/nordøst trænger ind i havnebassinet i mangel af dækmolerne, etableres der en midlertidig bølgebryder ud fra molehoved nord. Denne midlertidige foranstaltning skal formentlig stå i ca. 6-8 uger og medfører at ind-/udsejling i denne periode kun kan ske syd om banen. Ift. bølger og dønninger fra sydøst, vil 2-3 broer i nordligt havnebassin ikke blive ibrugtaget førend den nordlige dækmole er færdiggjort ultimo juni 2015.

Adgangsforhold til havnen

Adgangsveje omkring havnebassinet vil ikke i alle tilfælde være udført med færdige belægninger. Dog vil alle adgangsveje være i en sådan beskaffenhed, at det altid er muligt at komme til bådpladserne. Flere adgangsveje vil være midlertidigt belagt med stampet stabilgrus, som jævnligt vandes, således støvgener minimeres mest muligt – dog uden at støv kan undgås fuldstændigt. Der vil i perioden maj-juni pågå belægningsarbejder, som kan medføre, at adgangsvejene omlægges.

Trafikalt må der hen over sommeren forventes at være arbejdende entreprenørmaskiner i og omkring havnebassinet, hvilket bør medføre skærpet opmærksomhed fra havnens brugere. Havnefogeden og kommunen vil løbende orientere havnens brugere og repræsentanter om ændringer og opmærksomhedspunkter ift. trafikale forhold i havnen.

Videre arbejde

Opbygning af de nye toilethuse i hhv. nord og syd opstartes august 2015. I den mellemliggende periode kan det eksisterende toilethus i syd anvendes, ligesom toiletter i klubhuse m.m. vil være tilgængelige. Såfremt der måtte opstå et kapacitetsproblem, vil der blive taget initiativ til opstilling af midlertidige toiletter.

For at skabe ekstra plads til parkering ved havnen mens der bygges, bliver der inden sæsonstarten etableret 110 nye, midlertidige parkeringspladser langs hele havnen ud mod Kystvejen.

SKH Illustreret tidsplan Anlægsaktivitet og periode small
Kommunen har opdateret planen for det resterende arbejde, som vises i stor størrelse ved klik her.

Man kan også følge med på Skovhoved havns hjemmeside.

Skovshoved Havn N 55º 45,7' - E 12º 36,1' 

 

Go to top