SKS 1 Prøven

Albin 78 Cirrus

SKS-1 prøven er Skovshoveds Sejlklubs egen prøve.

Her lægges vægt på en sikker håndtering af båden og at der udvises et godt overblik under sejladsen.

 • Havnemanøvre under alle forhold
 • Single-hand mand-over-bord manøvre
 • Single-hand sejlads i havn
 • Lægge til pæl single-hand
 • Spiler sejlads som rorgænger
 • Spilersejlads som fordæksgast
 • Spilertrimning
 • Udfører ankermanøvrer i havn
 • Anvende sejlene ved styring
 • Udvise kendskab til og anvende videregående sejltrim
 • Kende grundelementerne i trimning af stående rig

 

Havnemanøvre under alle forhold

Eleven skal demonstrere og udvise overblik og placeringsevne under sejlads i havnen. Dette indebærer hensigtsmæssig placering i forhold til vindretning, andre fartøjer samt havneanlæg. Endvidere, at der ved manøvrer i havnen anvendes de mest hensigtsmæssige manøvrer (type af vendinger) samt kun bruges den nødvendige og tilstrækkelige plads i havnen til manøvrerne.

Single-hand mand-over-bord manøvrer

Eleven udfører ved single-hand sejlads to mand-over-bord manøvrer. Den ene udføres som ved duelighedsprøven (8 tals manøvren). Den anden ved bomning. Sidstnævnte udføres kun til prøven, hvis vejrforholdene tillader det.

Single-hand sejlads i havn

Eleven skal demonstrere og udvise overblik og placeringsevne under single-hand sejlads i havn. Dette indebærer hensigtsmæssig placering i forhold til vindretning, andre fartøjer samt havneanlæg. Endvidere, at der ved manøvrer i havnen anvendes de mest hensigtsmæssige manøvrer (type af vendinger) samt kun bruges den nødvendige og tilstrækkelige plads i havnen til manøvrerne. Eleven vælger om sejladsen foregår med 1 eller 2 sejl.

Lægge til pæl single-hand, fortøjning og fralægning

Eleven gennemfører som single-hand sejlads en manøvre, hvor båden lægges til kaj/pæl. Manøvren gennemføres efter elevens ønske med 1 eller 2 sejl. Eleven fortøjer båden, hvorefter der stadig som single-hand sejlads. Lægges fra kaj. Eleverne gennemgår mundtligt de forskellige mulige metoder til fortøjning herunder anvendelse af spring.

 Spiler sejlads som rorgænger

Eleven har kommandoen under forberedelse til spilersejlads og under denne og skal sikre, at alle er instrueret om manøvrerne og hvordan de ønskes gennemført, samt sikre en optimal rollefordeling.

Spilersejlads som fordæksgast

Eleven varetager alle opgaver på fordækket under forberedelse til spilersætning, opsætning, nedtagning og bomning. Eleven er således ansvarlig for korrekt påsætning af spiler, spilerskøder, op- og nedhal samt påsætning af spilerstage. Der gennemføres to bomninger med eleven som fordæksgast. Efter afsluttet fordæksarbejde fungerer eleven som trimmer.

Spilertrimning

 Under sejlads på forskellige kurser skal eleven løbende udvise kendskab til og gennemfører trimning af spileren. Samt kunne redegøre for under hvilke forhold, der (kan) anvendes spiler.

Udfører ankermanøvrer i havn

Eleven skal gennemføre enten en ankermanøvrer i pålands eller fralandsvind. Samt efterfølgende lette anker og fortsætte sejladsen.

Anvende sejlene ved styring

Hvis vindforholdene tillader det, gennemfører eleven kursændringer ved sejlene alene. Hvis dette ikke er praktisk muligt gennemgås mulighederne teoretisk. Under alle forhold ligger eleven båden underdrejet og baggrunden for manøvren gennemgås.Udvise kendskab til og anvende videregående sejltrim

Udvise kendskab til og anvende videregående sejltrim

Under sejlads anvendes og redegøres for trimningsmulighederne i den løbende rig og samspillet mellem de forskellige trimningsmuligheder. Herunder anvendelse af skøder, løjgang og hanefod.

Kende grundelementerne i trimning af stående rig

   Redegøre for hvordan den stående rig opsættes korrekt, herunder betydning af mastehældning samt anvendelse af topvant, undervant og forstagets spænding, på bådens sejlegenskaber.
Go to top