SKS 2 Prøven

Match28

SKS-2 prøven er Skovshoveds Sejlklubs egen prøve.

Her lægges vægt på en sikker håndtering af båden og at der udvises et godt overblik under sejladsen.

Som forberedende prøve til Kapsejladsmodulet, indeholder undervisningen få kapsejlads metoder, men der lægges vægt på boat-handling og sikkerhed.

  • Lægge til med alle sejl bjerget
  • Motor manøvre i havn
  • Bakke med båden
  • Videregående sejltrim.
  • Single-hand Spiler sejlads herunder styring af sætning, bomning og bjærgning af spiler
  • Mand over-bord-manøvre
  • Angive hvorledes man kommer fri af en grundstødning.
  •  Kende grundelementerne i trimning af stående rig
  • Ankermanøvre med tillægning i pålandsvind og fralandsvind
  • Lægge til med alle sejl bjerget

 

Lægge til med alle sejl bjerget

 Eleven skal bjerge alle sejl og udføre de nødvendige manøvrer, for at føre båden ind i mellem to pæle med passende lav fart.

Motor manøvre i havn

Eleven udfører med én hjælper til fortøjningen, havnemanøvre for motor. Der skal lægges til kaj ved både pålandsvind og fralandsvind. Hvorefter båden fortøjes langskibs med anvendelse af spring. Dernæst udføres ankermanøvre i enten pålands- eller fralandsvind.

Under havnemanøvrerne skal eleven demonstrere og udvise overblik og placeringsevne under sejlads i havnen. Dette indebærer sejlads med passende lav fart efter havnes regler, samt hensigtsmæssig placering i forhold til vindretning og andre fartøjer samt havneanlæg.

Bakke med båden

Her lægges vægten på koordineringen af ror bevægelserne i forhold til bådens bevægelser. Båden placeres direkte mod vinden og holdes der til den bakker. Der må ikke bakkes med storsejlet. Der tages under prøven hensyn til forskellige vindforholds indvirkning på en sådan manøvre.

Videregående sejltrim

Alle mulighederne for at trimme sejlene optimalt, skal kendes. Herunder anvendelse skødepunkter og liseliner.

Disse muligheder skal kunne anvende i den rette kombination og under hensyntagen til vindens styrke og retning.

Mand-over-bord manøvre

Eleven udfører med minimum besætning, to mand-over-bord manøvrer. Den ene udføres med "ottetales-manøvren". Den anden ved bomning. Sidstnævnte udføres kun til prøven, hvis vejrforholdene tillader det.

Single-hand Spiler sejlads herunder sætning, bomning og bjærgning af spiler

Der udnævnes én rorgænger til at bistå eleven i manøvren. Eleven har kommandoen over båden, og rorgængeren følger alene elevens kommandoer og kan kun bistå med hjælp som kan ydes fra sin rorplads og uden fokus tages fra styringen.

Eleven skal under prøve sikre, at alle er instrueret om manøvrerne og hvordan de ønskes gennemført. Fokus er på sikkerhed og forståelse af spilersejlads og ikke hastighed. Scenariet er således tursejlads og generelt situationer hvor der skal handles på egen hånd, f.eks. som instruktør. 

Eleven skal varetage alle opgaver omkring opsætningen, nedtagningen og bomningen alene assisteret af rorgængeren fra dennes plads, som beskrevet ovenfor. Eleven er således ansvarlig for korrekt påsætning af spiler, spilerskøder, op- og nedhal samt påsætning af spilerstage. Der gennemføres et spilersæt, to bomninger og en nedtagning.

Under sejlads på forskellige kurser skal eleven løbende udvise kendskab til og gennemfører trimning af spileren. Samt kunne redegøre for under hvilke forhold der kan anvendes spiler.

Angive hvorledes man kommer fri af en grundstødning

Metoder til at frigøre båden efter grundstødning skal kendes.

Kende grundelementerne i trimning af stående rig

Redegøre for hvordan den stående rig opsættes korrekt, herunder betydning af mastehældning samt anvendelse af top-, mellem- og undervant samt forstagets spænding på bådens sejlegenskaber

Udfører ankermanøvrer i havn

Eleven skal gennemføre enten en ankermanøvrer i pålands- eller fralandsvind. Samt efterfølgende lette anker og fortsætte sejladsen.

Go to top