Skovshoved Sejlklub - Love

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.august 1922 med ændringer vedtaget på senere generalforsamlinger, senest på ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2015.

1. NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er SKOVSHOVED SEJLKLUB, stiftet den 25. august 1922.

Dens hjemsted er Skovshoved Havn.

2. CENTRALFORBUND

Klubben er tilsluttet SUNDKREDSEN under DANSK SEJLUNION og er herigennem medlem af DANMARKS IDRÆTSFORBUND og underkastet love og bestemmelser, der til enhver tid må blive fastsat af disse centralforbund.

3. STANDER, EMBLEM, BLAZERMÆRKE OG HUEMÆRKE

Klubbens stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og en gul stjerne i det inderste felt. Emblemet er standeren i emalje.

Huemærke og blazermærke er ovalt med sort bund, opstående rødt Y med hvid kontur, broderet guldstjerne i hvert af de tre felter og omkranset af guldsnor.

4. KLUBBENS FORMÅL ER:

1. at samle sejlsportsinteresserede med tilknytning til Skovshoved Havn.

2. at virke for stadig bedre forhold i Skovshoved Havn - eventuelt i samarbejde med havnens øvrige klubber.

3. at søge at skaffe ikke fartøjsejende medlemmer mulighed for sejlads.

4. at dygtiggøre medlemmerne i amatørsejlads.

5. at styrke interessen for sejlsport.

5. OPGAVER

I relation til punkt 4 har klubben følgende opgaver:

1. at administrere og vedligeholde klubbens lokaler I Skovshoved Havn.

2. i så vid udstrækning som muligt varetage fartøjsejende medlemmers interesser overfor Skovshoved Havns myndigheder og formidle førnævnte medlemmers anker og ønsker til havnens myndigheder og endelig viderebringe myndighedernes bestemmelser angående havnens forhold.

3. at anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer.

4. at afholde kursus i praktisk og teoretisk sømandskab.

5. at afholde kapsejladser og foranledige, at medlemmer med klubbens både deltager i kapsejladser arrangeret af andre klubber.

6. at fastsætte bestemmelser for de enkelte afdelingers virke.

I øvrigt at afholde arrangementer, der medvirker til fremme af formålene.

6. MEDLEMSKATEGORIER OG AFDELINGER

Klubbens medlemmer inddeles i følgende medlemskategorier:

A. Voksenmedlem - medlemmer som er ejere eller medejere af fartøjer eller andre aktive sejlere fra 18 år.

B. Ungdomsmedlem - medlemmer op til 18 år

C. Familiemedlem - medlemmer uanset alder, der deler husstand med et medlem i kategorierne A eller B

D. Støttemedlem

E. Firmamedlem

Klubben er funktionelt inddelt i et antal afdelinger, som følger en given aktivitetstype. Enhver afdeling ledes af et afdelingsudvalg, som refererer direkte til klubbens bestyrelse. Der skal som minimum være etableret en Sejlerskoleafdeling og en Ungdomsafdeling, herunder en Optimistjolleafdeling.

7. REGLER FOR OPTAGELSE

Mandlige og kvindelige sejlere og sejlsportsinteresserede kan søge optagelse i klubben under medlemskategorierne A, B, C og D såfremt ansøgeren opfylder de til enhver tid gældende betingelser for optagelse og medlemskab i en forening under Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts-Forbund.

Firmaer kan søge optagelse i medlemskategori E. Et firmamedlemskab omfatter et antal medarbejdere i medlemsfirmaet efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen.

Medlemmer i medlemskategorierne A, B og C kan til enhver tid tilvælge medlemskab af én eller flere af afdelingerne efter retningslinier fastlagt af bestyrelsen.

Medlemmer der søger optagelse i medlemskategori D skal proponeres af to medlemmer i medlemskategori A.

Medlemmer der søger optagelse i medlemskategori E skal godkendes af bestyrelsen.

8. ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgeren udfylder en optagelsesformular, der tilstilles klubbens sekretariat.

Hvis ansøgeren ikke er fyldt 18 år, skal optagelsesformularen medunderskrives af forældre eller værge.

9. BEHANDLING AF ANSØGNING OM OPTAGELSE

Bestyrelsen afgør om optagelse kan finde sted. I bekræftende fald får ansøgeren sendt medlemsbrev, som tillige indeholder oplysninger om indbetaling af kontingent og optagelsesgebyr. Først når kontingent og optagelsesgebyr er modtaget har medlemmet opnået medlemsstatus, og medlemmet tilstilles medlemskort og et eksemplar af klubbens love.

Nægtes optagelse, hvilket kan ske, selv om betingelserne henhold til punkt 7 i øvrigt er opfyldt, meddeles dette ansøgeren. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at motivere, hvorfor optagelse er nægtet.

10. KONTINGENT

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Kontingenter for medlemskategorierne A, B, C og D, herunder optagelsesgebyr, for det næstkommende år, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der gives dog en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje de således fastsatte og vedtagne kontingenter for de enkelte kategorier med op til 10% efter det behov, som bestyrelsen senere skønner er nødvendigt i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for det næstkommende regnskabsår. Forhøjelser herudover eller andre ændringer i kontingenter for de enkelte medlemskategorier skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Kontingent for medlemskategori E fastsættes af bestyrelsen på individuel basis.

For medlemskab af klubbens afdelinger kan generalforsamlingen fastsætte et tillægskontingent med en bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse som analogt følger den, som gælder for medlemskategorierne A, B, C og D ovenfor.

Kontingenter opkræves forud med tillæg af optagelsesgebyr.

Er kontingentet ikke indbetalt senest på den i kontingentopkrævningen anførte forfaldsdato fortabes medlemsrettighederne med øjeblikkelig virkning. Eventuel genoptagelse kan kun ske, når eventuelle restancer er udlignet, men ansøgning om genoptagelse behandles i øvrigt i henhold til punkt 9.

Finder optagelse sted efter 1.august erlægges halvt kontingent gældende til regnskabsårets udløb. A-medlemmer under uddannelse, der ikke er fyldt 25 kan efter skriftlig anmodning få nedsættelse til halvt kontingent for 1 år ad gangen.

11. MEDLEMSRETTIGHEDER

Medlemmer i alle medlemskategorier har ret til at bære klubbens emblem og mærker.

Medlemmer i kategori A, B, C og E har ret til at føre klubbens stander på deres fartøj.

Sejlads med klubbens både og praktisk og teoretisk undervisning foregår efter det reglement og den undervisningsplan, der er udarbejdet af bestyrelsen og afdelingsudvalget. Sejladser sker på eget ansvar.

Medlemmer i Sejlerskoleafdelingen skal bestå klubbens teoretiske og praktiske prøver for at erhverve klubbens Førerprøvediplom. Føreprøvediplomet giver adgang til erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

Samtlige medlemmer har ret til at overvære og deltage klubbens møder, sammenkomster og foredrag og har adgang til klubbens lokaler og restaurant.

Alle medlemmer har ret til at overvære klubbens generalforsamlinger, men kun medlemmer i medlemskategorierne A har stemmeret, idet man kun har stemmeret, hvis man ikke er i restance med medlemskab.

12. UDTRÆDEN AF KLUBBEN

Normal udmeldelse skal finde sted inden den 20.december og skal meddeles skriftligt til sekretariatet. Udmeldelsen har ikke tilbagevirkende kraft, og erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

13. UDELUKKELSE

Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til punkt 7 og punkt 10.

Et medlem, der er udelukket under henvisning til ovenfor anførte punkter, kan ikke fordre sin sag forelagt for en generalforsamling. Bestyrelsen er dog forpligtet til for den ordinære generalforsamling at redegøre for udelukkelsens sag, i fald forespørgsel herom fremkommer fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at udelukke medlemmer, hvis vægtige grunde taler for, at fortsat medlemskab skader klubbens arbejde eller renommé.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse, have haft Iejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om udelukkelse afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tiIfæIde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før, generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. - Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om udelukkelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for udelukkelse.

Et udelukket medlem fortaber med øjeblikkelig virkning sine medlemsrettigheder, og eventuelt forud erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt.

Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om udelukkelse.

14. ÆRESTEGN OG ÆRESMEDLEMMER

Bestyrelsen er bemyndiget til efter enstemmig beslutning at tildele personer, som klubben ønsker at vise opmærksomhed for virke til gavn for Skovshoved Sejlklub, klubbens ærestegn - emblemet med laurbærkrans i guld.

Hvor ekstraordinære omstændigheder taler herfor, kan en enstemmig bestyrelse udnævne personer som æresmedlemmer af Skovshoved Sejlklub. Æresmedlemmer er kontingentfri og at betragte som medlemmer i medlemskategori A.

15. GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHED OG OPGAVER

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinierne for klubbens virke og vedtager de nødvendige love og bestemmelser herfor. Den vælger formand og bestyrelse til ledelse af klubbens daglige arbejde, og den vælger revisorerne.

16. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar eller marts og skal indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved meddelelse på hjemmesiden www.skovshoved-sejlklub.dk, i klubbladet eller ved udsendelse at skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal indsendes til formanden senest 1.januar.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen følgende dagsorden vedlagt regnskabsudtog og aftryk af forslag, der skal behandles under dagsordenens punkt 5.

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. forelæggelse at regnskab

4. forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter for det kommende år

5. behandling af forslag

6. valg af formand

7. valg af bestyrelse

8. valg af revisorer

9. eventuelt

(hvert andet år udgår punkt 6)

Kun medlemmer som nævnt i punkt 11 og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Et stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt.

17. FORRETNINGSORDEN

Formanden leder valget at dirigent, som vælges - efter forslag - blandt de fremmødte medlemmer.

Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til bestemmelserne i disse love og i øvrigt under iagttagelse at almindelig forretningspraksis.

Afstemningen foretages ved håndsoprækning; dog kan dirigenten lade foretage skriftlig afstemning og skal, hvis formanden ønsker det, eller der, på 10 stemmeberettigede medlemmers vegne, stilles forslag derom. Alle afstemninger om udelukkelse skal dog foregå skriftligt.

Beslutninger tages med almindelig stemmeflerhed, jfr.dog punkt 13 afsnit 6 og 8 samt punkt 23 afsnit 1 og 2. Ved beslutninger om love eller ændringer af disse skal dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslagets vedtagelse.

18. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde ekstraordinære generalforsamlinger så ofte, den finder anledning dertil, og den skal indkalde, når der på en tiendedel af de stemmeberettigede medlemmers vegne skriftligt fremsættes anmodning derom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes senest otte dage efter anmodningens fremsættelse.

I øvrigt gælder bestemmelserne anført i punkt 15, 16 og 17, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til at fremsætte dagsorden.

19. BESTYRELSENS MYNDIGHED OG OPGAVER

Under ansvar overfor generalforsamlingen og under iagttagelse af klubbens formål og opgaver varetager bestyrelsen klubbens daglige arbejde og administrerer dens midler i henhold til lovenes bestemmelser og efter de af generalforsamlingen givne retningslinier.

Bestyrelsen repræsenterer også klubben udadtil.

Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis den finder det fornødent, at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og, om den ønsker det, hertil anvende medlemmer uden for bestyrelsen, men denne er eneansvarlig overfor generalforsamlingen, og eventuelle udvalg er underkastet bestyrelsens afgørelser.

Mindst en gang om året indkaldes til møde med deltagelse af SKS A-medlemmer. På mødet drøftes havnens forhold med klubbens repræsentanter i Havnebestyrelsen med det formål, at medlemmer holdes orienterede om - og repræsentanterne kan modtage input til - repræsentanternes virke i Havnebestyrelsen.

På mødet, som afholdes inden 1.November, vælger tilstedeværende SKS A-medlemmer en repræsentant og en suppleant som skal repræsentere klubbens medlemmer i Havnebestyrelsen. Et stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Kun bådpladslejere blandt A-medlemmerne er valgbare.

Tilsvarende udpeger bestyrelsen direkte en repræsentant hhv. en suppleant. 

Valgperioden for både medlemsvalgte og de af bestyrelsen udpegede repræsentanter til havnebestyrelsen er 2 år.

En bådpladslejer er et medlem, som lejer en fast plads i havnen – og er således ikke et medlem, der står på venteliste eller som ligger på gæsteplads

20. BESTYRELSENS VALG OG SAMMENSÆTNING

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand og mindst 4 højst 8 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Formanden vælges ved særskilt afstemning.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår med halvdelen hvert år efter tur; første gang efter Iodtrækning. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af afgang i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fordeler selv hvervene næstformand og kasserer imellem sig.

21. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved dens møder. I tilfælde af formandens fravær overgår samtlige dennes rettigheder til næstformanden.

Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte formanden finder de fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst fire medlemmer er til stede (heraf formanden eller næstformanden).

Formanden og næstformanden er i fællig tegningsberettigede for Skovshoved Sejlklub.

Beslutning tages med almindelig stemmeflerhed, jfr.dog punkt 13 afsnit 4. Ved lige stemmer er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol, der forelægges på efterfølgende møde og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

22. REVISORER

Generalforsamlingen vælger to revisorer for et år ad gangen til talmæssigt at revidere klubbens regnskab og konstatere beholdningens tilstedeværelse. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet skal overgives revisorerne til revision fire uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse. Revisorerne skal have tilendebragt revisionen senest fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles ved generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.

23. KLUBBENS OPLØSNING

Opløsning af klubben kan kun finde sted efter urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer og kan kun besluttes, såfremt mindst fire femtedele af disse stemmer for beslutningen.

Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf.

24. KLUBBENS FORMUE

I tiIfæIde af opløsning skal klubbens eventuelle midler først anvendes til dækning af klubbens gæld. Dansk Sejlunion tager bestemmelse om anvendelse af eventuelle overskydende midler til gavn for sejlsporten indenfor Gentofte Kommune.

25. OPHÆVELSE AF TIDLIGERE LOVE

Vedtagelse af disse love, der kun kan ændres med generalforsamlingens godkendelse i henhold til foranstående regler, ophæver samtidig alle tidligere gældende love i Skovshoved Sejlklub.

Standard for standeren

Skovshoved Sejlklubs stander er hvid med en liggende rød linie af form som et Y og med en gul 5-takket stjerne med sort kontur i det inderste felt.

Stjernens omskrevne cirkel er ¼A i diameter.

stander maal

Go to top