SKS Fonden

SKS Fondet

Opdateret: Søndag, 1. november 2015

Formål

SKS Fondet er en fond der støtter Skovshoved Sejlklubs sejlere med transporttilskud eller kontante tilskud til stævner og arrangementer, samt støtte til arbejde i klubbens afdelinger.

SKS Fondet bestyres af Skovshoved Sejlklubs bestyrelse. SKS Fondets penge kommer fra en formue, der oprindeligt er opbygget via overskuddet fra ”den flydende bådudstilling”.

SKS medlemmer kan søge transporttilskud til stævner og andre arrangementer, hvor de repræsenterer Skovshoved Sejlklub eller Skovshoved Ungdomssejlads. Derudover kan klubben søge om tilskud til investeringer i klubben, hvis der er penge til overs fra transportstøtten. Der bør kun søges om dækning af afholdte udgifter.

Retningslinjer for fondsudbetaling

De udbetalte beløb vil i de fleste tilfælde beløbe sig til 2000-5000 kr., men der kan være ekstraordinære grunde til at udlodde større beløb. Pengene udbetales en gang om året, med mulighed for at uddele flere gange i ekstraordinære tilfælde.

Skovshoved Sejlklubs bestyrelse har nedsat en prioriteringsguideline til vurdering af ansøgere. Den består af en række krav, som skal opfyldes, men også en prioriteret liste af andre ønsker til ansøgeren.

Ufravigelige krav

- Sejleren skal være personligt medlem af SKS. Der gives således kun støtte til A- og B-medlemmer af Skovshoved Sejlklub

- Sejleren skal stille op for SKS eller Skovshoved Ungdomssejlads. Ansøgeren skal således repræsentere Skovshoved Sejlklub eller Skovshoved Ungdomssejlads ved det/de pågældende stævner/arrangementer 

Guideline til prioritering af ansøgninger

Skovshoved Sejlklubs bestyrelse vil prioritere ansøgere ud fra en liste af andre ønsker til ansøgeren/ansøgerne. Det er vigtigt for SKS, at ansøgeren giver noget tilbage til klubben for at kunne komme i betragtning. Denne liste er derfor et resultat af overvejelser om hvordan man ”får pengene til arbejde bedst muligt for klubben”.

 1. Artikler/presseomtale af stævnet og sejleren/sejlerne. Ansøgeren skriver artikler om det stævne/arrangement han/hun søger støtte til. Der skal skabes omtale om stævnet og det skal være med til at markedsføre klubben. Det kan være både internt via vores hjemmeside og Facebook-side, men også eksternt via lokalavis og sejlsportsmedier. Vi forventer artikler både op til stævnet og efter stævnet. Fondsmodtageren kan pålægges som en del af aftalen i rimelig grad at bidrage med sin store viden til at informere/undervise andre medlemmer: F.eks. infoaften(er) i klubben, specielle tips til sejlere på vandet, etc.
 2. Den ydede støtte skal gøre en forskel for sejleren. Skovshoved Sejlklub vil gerne prioritere ansøgere, hvor støtten kan gøre en forskel i forhold til ansøgerens sejlsportskarriere.
 3. Sejlerens ambitioner og profil. Skovshoved Sejlklub vil se på hvilken sejler der ansøger og hvilke ambitioner denne sejler har.
 4. Aktivitetens/Stævnets profil. Skovshoved Sejlklubs bestyrelse vil se på hvilket stævne sejleren vil repræsentere klubben i.
 5. Andre ad hoc-krav besluttet af SKS bestyrelse. Der kan forekomme andre omstændigheder der gør at Skovshoved Sejlklubs bestyrelse ønsker at støtte en sejler.

Ved ansøgning til SKS-fonden skal følgende afleveres sammen med ansøgningen:

 • Oversigt over økonomien ved stævnet. Dette kunne være et budget.
 • Deltagerliste, hvis ansøgningen sendes før stævnet, og resultatliste, hvis ansøgningen sendes efter stævnet.
 • Artikel/artikler om stævnet. Kan sendes som fil, så SKS påtager sig at uploade til hjemmesiden. Er der allerede trykt artikler i eksterne medier, hvor det helt tydeligt fremgår at ansøgeren repræsenterer SKS eller Skovshoved Ungdomssejlads, kan der sendes links til disse sider.

Procedure

Ansøgning skal sendes til Skovshoved Sejlklubs kontor og skal være klubbens administration i hænde senest d. 30. september. Klubbens bestyrelse tager stilling til indkomne ansøgninger i løbet af oktober måned og eventuelle tildelinger offentliggøres på Skovshoved Sejlklubs hjemmeside senest den 15. november.

Skovshoved Sejlklubs bestyrelse kan fravige denne frist og tildele støtte til sejlere eller hold, hvis bestyrelsen anser det for væsentligt at støtten tildeles inden det stævne, hvor sejleren eller holdet repræsenterer SKS.

Liste over udbetalinger

I 2012 gav fonden støtte til:

 • Thomas Paasch. Deltagelse ved A-Cat VM i Florida
 • Ulrich Svarrer. Deltagelse ved EM og VM i europajolle
 • Alexander Andersen, VM i Laser i Frankrig samt en række internationale Laser-stævner

I 2013 gav fonden støtte til:

 • SKS’ DM-opti-hold, deltagelse ved optihold-EM i Berlin
 • Jon Møgelhøj, deltagelse ved Contender-VM på Comosøen i Italien
 • Sidste rate af betaling for SKS’ dommerskib Codan

I 2014 gav fonden støtte til:

 • Gustav Wantzin (deltagelse til VM og EM i europajolle)
 • Frederik Rask (deltagelse til VM og EM i europajolle)
 • Kristine Mauritzen (deltagelse til VM og EM i europajolle)
 • Thomas Paasch (deltagelse ved VM i A-Cat)

I 2015 gav fonden støtte til:

 • Optimistsejlere, der repræsenterede SKS i EM og VM: William og Rebekka Johannesen, Mads Poder, Emil Kjær
 • Skovshoved Sejlklubs Sejlsportsligahold (Lars Nordbjærg, Jakob Groth, Cille Smedegaard og Peter Lang) til deres deltagelse i Sailing Champions League på Sicilien.
Go to top